Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI

MADDE 1

Derneğin adı Türkiye Genç İşadamları Derneği'dir. Kısa isim olarak TÜGİAD kullanılır.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2

Derneğin Genel Merkezi İstanbul İli'dir. Yönetim Kurulu Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümleri yerine getirerek Türkiye'de ve yurtdışında Derneğin Şubeleri'nin açılması için gerekli çalışmaları yapabilir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

DERNEĞİN AMACI

MADDE 3

Derneğin amacı, Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, genç işadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle kamu yararının elde edilmesi ve kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için yurt çapında tüm toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

TÜGİAD’ın vizyonu, Türk Genç Girişimcisinin Türkiye’deki ve Dünya’daki sesi olmak, Türk Genç Girişimcisini Dünya’ya tanıtmaktır. TÜGİAD, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle, tanıtımına katkıda bulunur. Türkiye’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

MADDE 4

Dernek yukarıda belirtilen tüm toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilerek kamu yararı elde edilmesi amacının gerçekleştirilmesi konusunda gerekli toplantı ve gösteriler, geziler ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir, Üyelerin ya da anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif tercüme eserlerini basabilir, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir, çeşitli konularda ulusal ya da uluslararası düzeyde bilimsel yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, burslar verebilir, bülten, albüm, sürekli yayınlar basabilir, başta web sayfası olmak üzere her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurabilir, arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje yapar ve yaptırır, bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir, yardım amacıyla piyango, balo, vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir, şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, gerekli izinleri almak kaydıyla dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerekirse ipotek tesis etmek, kiralamak, kullanım hakkını almak ya da işletmek, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, kredi almak, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir, iktisadi işletmeler kurabilir, mevzuatta belirtilen izinleri almak, bildirimleri yapmak kaydıyla uluslararası etkinliklerde bulunabilir, yurtdışında şube açabilir ve organizasyonlara üye olabilir, vakıf kurabilir, amacına uygun olarak benzer dernekler ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilir ve bu dernekler ile ülke içinde ve dışındaki amacına uygun kurulmuş ve kurulacak federasyon ve konfederasyonlar ile dernek, kuruluş ve organizasyonlara kurucu üye ve üye olabilir, faaliyetlerine katılabilir, bunlardan bağış alabilir, Teşvik alabilir, Fonlardan yararlanabilir, bunlara yardımda bulunabilir. Derneğin amaç edindiği kamu hizmeti ve faaliyetler herhangi bir şekilde belirli bir yöre ve kitle ile sınırlı olmayıp herkesin faydalanmasına açık bulunmaktadır.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

ÜYELİK

MADDE 5

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek kişiler Derneğe ve şubelerine üye olabilirler. Yalnızca şubeye üye olmak üzere başvuru yapılamaz. Dernek üyeliğine başvurmak isteyen medeni hakları kullanma ehliyetine sahip kişilerin 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun aradığı koşulların yanı sıra aşağıdaki şartlara haiz olmaları gereklidir.

 • 20 yaşını bitirmiş olmak ve 46 yaşından gün almamış olmak,
 • Ticari ve Sınai faaliyette bulunmak veya bu faaliyeti gösteren bir şirketin ortağı olmak veya ekonomiye ve topluma yön veren kuruluşların temsil ve ilzama yönelik yetkili üst düzey yöneticisi konumunda olmak,
 • Biri Dernekte en az 3 yıllık üye olmak kaydıyla 3 asil üye tarafından imzalanmış dernek üye müracaat formunu 4 adet renkli vesikalık fotoğraf, 2 adet ikametgâh senedi, 2 adet nüfus kâğıdı sureti (Nüfus kağıdında belirtilen doğum tarihi esas alınıp bilahare yapılan yaş tashihleri dikkate alınmaz) ve T.C. Başsavcılıklarından alınacak 1 adet sabıka kaydından oluşan evrakları ilgili Dernek organlarına teslim etmek.

Derneğe üye olmak için başvuran kişi üyelik evraklarını ikamet ettiği ilde Derneğin şubesi var ise Dernek Şube Yönetim Kurulu'na, Derneğin şubesi yok ise Derneğin Genel Merkezi'ne imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile teslim etmek zorundadır. Derneğin şubesi olan illerde doğrudan Dernek Yönetim Kurulu'na üyelik başvurusunda bulunulamaz. Şube aracılığıyla yapılan başvurular en geç 15 gün içinde Şube Yönetim Kurulu'nun da görüşü belirtilerek Genel Merkez Yönetim Kurulu'na imza, alındı belgesi, iadeli taahhütlü posta veya kurye ile ulaştırılmak zorundadır. Yönetim Kurulu üyelik için takdim edilen adaylar hakkında başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde olumlu veya olumsuz olarak oy çokluğu esasına dayanarak cevaplamak ve sonucu adaya ve ilgili şubeye bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu'nun iradesi sınırsızdır. Üye konusunda görüşü reddedilen şubeye veya başvurusu reddedilen adaya ret nedeninin bildirilmesi Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun inisiyatifindedir. Üye kabul edilen kişiler hem başvuruyu yapmış oldukları Şubenin hem de Genel Merkezin üyeliğine kabul edilmişlerdir. Şube olmayan yerlerden başvuruları kabul edilen kişiler yalnızca Dernek Genel Merkezinin üyeleridir. Üyenin ikamet ettiği ilde, üye yurtdışında ikamet ediyor ise bulunduğu ülkede daha sonra şube kurulması halinde, şubenin kurulmasını izleyen 30 gün içinde, üyenin ikâmetgahını şube olan bir ile veya ülkeye nakletmesi halinde, üyenin yeni ikametgah bilgilerinin Genel Merkez Yönetim Kurulu'na ulaşmasını izleyen 30 gün içinde şube üyeliği için gerekli kayıtlar tamamlanır. Genel Merkez üyeliğinin yanı sıra üyeler birden fazla şubeye üye olamazlar. Derneğe üye olmak için başvuran kişi yurtdışında ikamet etmekte ise bulunduğu ülkede derneğin şubesi olması halinde bu şubenin yönetim kuruluna üyelik evraklarını teslim etmek zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 6

Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Bunun için, bu üyelerin taleplerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri lazımdır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 7

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 • Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunan;
 • Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak harekette bulunan;
 • Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkan;
 • Dernek kurulları, yönetimi veya üyeleri hakkında küçük düşürücü, zan altında bırakacak mesnetsiz, söyleyiş ve davranışta bulunan;
 • Kanunlar, Dernek Tüzüğü ve yönetmeliklerine aykırı davranışlarda bulunan;
 • Aidat ödeme yükümlülüğünü Tüzüğün 25. maddesi uyarınca belirtilen süreler içinde yerine getirmemiş ayrıca Sicil-Disiplin Kurulu tarafından yapılan yazılı ihbar ve ihtara rağmen ve bu ihbar ve ihtarın yapılmış olduğu tarihten geçerli olmak üzere 15 gün içinde ödememiş olan;

  Üyeler, ilgili şube Yönetim Kurulu'nun Sicil-Disiplin Kurulu'na yazılı bildiriminin veya Yönetim Kurulu'nun Sicil-Disiplin Kurulu'na resmen yapacağı bildirimin ardından Sicil-Disiplin Kurulu'nun 30 gün içerisinde alacağı tavsiye kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.
  Üyenin sadece üyeliği sona erdiren sebeplerin gerçekleşmemiş olduğuna dayanarak, Genel Kurul'a itiraz hakkı vardır. Üye bu itirazını, Yönetim Kurulu'nun kendisine üyeliğinin sona erdiğini iadeli taahhütlü mektup ile bildirmesini müteakip 15 (Onbeş) gün içinde yazılı olarak göndermek suretiyle Genel Merkez Yönetim Kurulu'na yapar. İtiraz, Genel Kurul Toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya reddi halinde Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler ilgili şubeye bilgi verir.

ÜYELİK HAKLARI

MADDE 8

Her dernek üyesinin kayıtlı bulundukları Şube Genel Kurulu'nda ve Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzüğün 25. maddesi uyarınca, aidat borcu olan üyeler Şube Genel Kurulu ve Genel Kurul'da katılma hakkı bulunmadığı için oy kullanamaz. 46 yaşından gün almış üyeler Onursal üye konumuna geçer. Onursal üyeler 51 yaşından gün alana kadar derneğin tüm faaliyetlerinden istifade etmek için yıllık aidat tutarının %20'sini Dernek Genel Merkezi'ne isteğe bağlı olarak öderler. Onursal üyelerin Genel Kurul'da oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur. Ancak, Yönetim Kurulu, Sicil Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu haricinde derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarında görev alabilirler.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9

Dernek aşağıda belirtilen organlardan oluşur.

 • Genel Merkez Genel Kurulu
 • Genel Merkez Yönetim Kurulu
 • Genel Merkez Denetleme Kurulu
 • Sicil-Disiplin Kurulu
 • Şube Genel Kurulu
 • Şube Yönetim Kurulu
 • Şube Denetleme Kurulu
DERNEK GENEL KURULUNUN ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE 10

Genel Kurul, Dernek Tüzüğü'ne göre Dernek Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan (madde 8 ) asil üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

MADDE 11

Genel Kurul her iki yılda bir Aralık ayında olağan toplantı yapar. İşbu Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı Aralık 2014 tarihinde yapılacaktır. Müteakip Olağan Genel Kurul Toplantıları aşağıda yazılı haller saklı kalmak kaydıyla iki yılda bir Aralık ayında yapılmaya devam edilecektir. Olağan toplantı dışında Genel Kurul gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulu'nun oybirliği veya Denetleme Kurulu'nun 6/7 çoğunluğu veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Denetleme Kurulu'nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 12

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE 13

Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezi'nin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 14

Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan asil üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USÜLÜ

MADDE 15

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 16

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 17

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi ;
 • Dernek Tüzüğü'nün değiştirilmesi ;
 • Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi ;
 • Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi ;
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ;
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması ;
 • Derneğin, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye / kurucu üye olarak katılması veya ayrılması ;
 • Derneğin fesh edilmesi ;
 • Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü'nde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
OY KULLANMA VE KARAR USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 18

Oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar mühürlenmiş zarfların ve oy pusulalarının içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Seçimlerde oylar yalnız boş oy pusulaları veya basılı oy pusulaları ile kullanılır.

Boş oy pusulaları kullanmak isteyen üyeler boş oy pusulalarının çeşitli organlara ayrılmış dilimlerine dilediği kişilerin adlarını yazabilir. Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için, her organın asil ve yedek üye bölümüne yarıdan bir fazla ad yazılması zorunludur. Tüzükte belirtilen sayıdan fazla ad yazılırsa, yukarıdan aşağıya doğru bakılarak, fazla yazılmış adlar yazılmamış sayılır. Bir zarfın içinden, aynı birden fazla basılı veya boş oy pusulası çıkarsa, biri geçerli sayılır diğerleri imha edilir, durum tutanağa geçirilir. Bir zarfın içinden ayrı birden fazla basılı veya boş oy pusulası çıkarsa, hepsi geçersiz sayılır, imha edilerek, durum tutanağa geçirilir.

Oy verme işlemi bittikten sonra oy sandığı Başkanlık Divanı tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılarak çıkan oy zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan oy zarfları ve pusulaların sayısı Genel Kurul'da oy kullanmış üyelerin sayısından fazla ise, zarfların veya oy pusulalarının arasından gelişigüzel fazla zarf veya oy pusulası sayısı kadar zarf veya oy pusulası alınarak açılmadan imha edilir ve durum tutanağa geçirilir.

YÖNETİM, DENETLEME VE SİCİL DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ VE NE SURETTE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU

MADDE 19

Yönetim Kurulu 15 asil ve 15 yedek üye olarak Genel Kurul'ca gizli oyla iki yıl için seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görev dağılımını yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, dört başkan yardımcısı, bir muhasip üye seçilir. Herhangi bir üyenin Yönetim Kurulu Başkanı seçilebilmesi için ilgili üyenin en az 3 yıllık (üyeliğe kabulden itibaren 36 ay olarak hesaplanır) dernek üyesi olması ve Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin toplamının %15’inin (yüzde onbeş) yazılı ve imzalı teklifini almış olması gereklidir. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden alınacak yazılı teklif Genel Kurulun yapılacağı tarihten 30 gün öncesinde mevcut yönetim kuruluna sunulmuş olmalıdır. Vekâleten alınacak onaylar geçerli sayılmaz. Herhangi bir üye, iki dönemden fazla üst üste Yönetim Kurulu Başkanlığı yapamaz.

Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından birini ve/veya profesyonel bir çalışanı Genel Sekreter tayin eder. Seçilen Genel Sekreter Yönetim Kurulu Üyesi ise, ilk toplantıda Yönetim Kurulundan istifa eder. Genel Sekreterlik profesyonel ve konusunda uzman olarak ücret karşılığı çalışır. Yönetim Kurulu Toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. Genel Sekreter, Yönetim kurulunca belirlenen yetki ve salahiyetler dairesinde Derneği temsil eder. Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Dernek ilke ve programlarına ve yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ile görevlidir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde devamlılık ve toplantılara katılma esastır. Yönetim Kurulu üyeleri mazeret göstermeksizin ve/veya gösterilen mazeret Yönetim kurulunca kabul edilmeksizin art arda 3 Yönetim Kurulu toplantısına iştirak etmedikleri takdirde ve her halükarda Yönetim Kurulu üyeliği süresi içerisinde 12 den fazla kere toplantılara iştirak etmedikleri takdirde Yönetim Kurulu üyeliğinden kendiliğinden çekilmiş sayılırlar.

Asil üyeliklerde istifa, ölüm, azil ve çekilmiş sayılma gibi nedenlerle meydana gelen boşalmalarda yedek üyeler yedeklik sıralarına göre Yönetim Kurulu'nca göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 • Gerek gördüğü takdirde Dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirmek,
 • Yurtiçinde ve yurt dışında dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırılması, Yurtiçinde ve yurtdışında şube kurulması ile ilgili olarak şube kurucular kuruluna yetki vermek,
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
 • Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallinin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 • Dernekler Kanununa ve Dernek amaçlarına uygun olarak yatırımlarda bulunmak,
 • Derneğe yapılan üye başvurularını sonuçlandırmak,
 • Üyelerin Dernekten çıkarılması ve üyeliklerin silinmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
 • Şubelerin ve oluşturulan komite, kurul, konsey ve diğer organların işleyişi başta olmak üzere gerekli gördüğü konularda dernek etkinliklerini düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak,
 • Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini şube harcamalarında oluşan aşırı dengesizlik veya siyasi etkinlik gibi haller başta olmak üzere gerekli gördüğü koşullarda görevden almak ve gerekli koşullarda Dernek ve Şube işlerinin aksamaması için Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul'a kadar Yönetim veya Denetleme Kurulu'nu atama sureti ile oluşturmak,
 • Bir sonraki yılın projeler bazında bütçesini hazırlamak.
 • Dernek Tüzüğü'nün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Dernek merkezinde Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılan gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'nu yazılı çağrı ile toplantıya çağırabilir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

MADDE 20

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul'u toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU

MADDE 21

Denetleme Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul'ca iki yıl için seçilir. Kurul ilk toplantısında görev dağılımı yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

Bu kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğü'nde tespit edilen esas ve usullere göre bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır ;

 • Derneğin bütün hesaplarını incelemek ve denetlemek ,
 • Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu denetlemek ,
 • Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul'a sunmak ,
 • Görev ve Yetki alanına giren, önemli gördüğü bir konu hakkında Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek ,
 • Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine bu Kurul'un toplantılarına katılmaktır.

Denetleme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Denetleme Kurulu, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırma kararını 6/7 çoğunluk ile almak zorundadır.

SİCİL DİSİPLİN KURULU

MADDE 22

Sicil-Disiplin Kurulu, 15 asil ve 15 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul'ca iki yıl için seçilir. Sicil-Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, dört başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Sicil Disiplin Kurulu ayda en az bir kez Dernek merkezinde önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Sicil-Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur. Bu Kurul'un görevi;

 • Derneğimize başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi tutup, tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
 • Tüzüğün 8. maddesi uyarınca "Uyarı, Kınama ve Üyelikten Çıkarılma" konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararını Yönetim Kurulu'na sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında uyarmaktır.
 • Derneğe yeni katılan üyelerin faaliyetlere katılımı ve adaptasyonu sürecinde kılavuzluk görevi üstlenmek.
ŞUBE

MADDE 23

Yönetim Kurulu'nca Şube açılmasına karar verilmesi üzerine, şube açılacak ilde en az altı aydan beri ikamet eden, Dernek Tüzüğünün "Üyelik" başlığını taşıyan altıncı maddesindeki şartlara haiz en az üç kişilik kurucular kuruluna şube kuruluş işlemlerini yapma yetkisi verilir. Şube Kurucular Kurulu yasal mevzuatın talep ettiği şekilde şube kuruluş bildirimi ile gerekli belgeleri şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler mevzuat, tüzük ve Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan Yönetmelikler doğrultusunda Derneğe bağlı, Dernek Merkezi ile ilişkileri ve yetkileri belirlenmiş, varlığı ve hakları Dernek bünyesine dahil, bulunduğu yöre de Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kendi Yönetim Kurulu kararı ile çalışmalarda bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine kayıtlı dernek iç organıdır. Şubenin her üyesi doğal olarak Genel Merkezin de üyesidir.

Yönetim kurulunca yurtdışında şube açılmasına karar verilmesi halinde işbu madde hükmü aynen geçerli olup, ayrıca yurtdışında kurulan şubeler bulundukları ülkelerin yasalarına ve idari düzenlemelerine uygun faaliyet göstermek zorundadır.

Şube ile Dernek arasındaki ilişkilere yönelik hükümler mevzuat, tüzük ve Dernek Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak Yönetmelikler ile düzenlenir.

ŞUBENİN ORGANLARI

MADDE 23/A

Şube organları ve görevleri aşağıdaki gibidir ;

 • Şube Genel Kurulu:nbsp;Her iki yılda bir Dernek Genel Kurulu'nun toplanmasından en az 2 Ay önce ve Ekim ayı nihai olağan şube genel kurulu toplanmış olmalıdır. İşbu Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra ilk Şubeler nihai Olağan Genel Kurul Toplantısı Ekim 2014 tarihinde yapılacaktır.

  Oy kullanma hakkına sahip üyeler arasındannbsp;9nbsp;asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşan şube Yönetim Kurulu'nu gizli oy ile iki yıllık çalışma dönemi için seçmek, Şube Yönetim Kurulu'nun çalışma döneminde yapmış olduğu harcamaları incelemek, ibra etmek ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi onaylamak, şubenin gayrimenkul almasına ve satmasına ilişkin konularda Genel Merkez Yönetim Kurulu'na görüş bildirmek gibi Dernekler Kanunu Mevzuatı ve Tüzük gereği yapması gereken kanuni ve tüzükten doğan yükümlülükleri yerine getirmek,

 • Şube Yönetim Kurulu :nbsp;Şube Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkına sahip üyeler arasından gizli oyla seçilen 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi Dernek Yönetim Kurulu'na ilişkin esaslarının kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri Dernek Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir. Görev süresi iki yıldır. Yurtdışında kurulacak Şubeler için istisna tanınmış olup, o ülkedeki yasal otoritenin işaret ettiği usul ve esaslar uygulanacaktır.
 • Şube Denetleme Kurulu :nbsp;Şube Genel Kurulu'nda gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimi Dernek Denetleme Kurulu'na ilişkin esaslarının kıyasen uygulanması ile yerine getirilir. Başlıca hak ve görevleri Dernek Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yönetmeliklerde belirlenir. Şube organlarının işleyişinde mevzuata ve Dernek Tüzüğü'ne aykırı hareket tespit edildiği takdirde ilgili organ Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır. Görevden alınan kişilerin yeri yedek üyelerin daveti ile tamamlanamadığı hallerde en geç üç ay içinde Genel Kurul'a gitmek kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından atama yapılabilir.
ŞUBE BÜTÇESİ ve GELİRLERİ

ŞUBE GELİRLERİ

MADDE 23/B

Bütçe dönemi iki olağan Şube Genel Kurulu devresi arasıdır. Şubeler Genel Kurullarında onaylanmış kesin bütçelerini ve tahmini bütçelerini Yönetim Kurulu'na iletirler. Bütçesinde dengesizlik olan Şube Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu'nca görevden alınabilir. Şube Yönetim Kurulu her üç ayda bir gelir ve giderlerine ilişkin bilgileri Yönetim Kurulu'na bildirmek zorundadır.

 • Şube üyelerinin giriş ödentilerinin ve aidatlarının yüzde altmışı,
 • Şubece yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, seminer, panel, yemek gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden elde edilen gelirler,
 • Şubenin malvarlığından elde edilen gelir,
 • Bağışlar ve yardımlar,
 • Diğer gelirler

Yönetim Kurulu aidatların ve giriş ödentilerinin hesabına yatırılmasını izleyen 30 gün içinde Şubenin hissesine düşen miktarını Şube hesabına transfer etmek zorundadır.

İHTİYARİ ORGANLARIN OLUŞTURULMASI

MADDE 24

Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde Dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir. Şubeler Genel Merkezin bilgisi haricinde ihtiyari organ oluşturamazlar. Yönetim Kurulu'nun oluşturabileceği tüm bu organ konsey, kurul ve komitelere Genel Kurul ve Denetleme Kurulu'nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan organların görev ve yetkileri yönetmelikler ile belirlenir.

YILLIK AİDAT MİKTARI

MADDE 25/A

2013 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da son kez üyelik aidatı belirlenmiştir. Yıllık aidat 2014 yılının Ocak ayına kadar 2.000 (ikibin) TL, bu tarihten itibaren 2.500 (İkibinbeşyüz) TL’dir. Bundan sonra üyelik aidat miktarı her yılın Aralık ayında toplanacak olan yönetim kurulu toplantısında bir sonraki yılın üyelik aidatı mevcut aidat bedelinin % 20 (yüzde yirmi) artış ve eksiltme oranlarını geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenir.

Yeni üyeler, Derneğe kayıt oldukları yıla mahsus olmak üzere, üyeliğe kabul edildikleri Ay’dan itibaren Yılın kalan kısmına ait yıllık üyelik aidatını aylık bazda öderler (Yıllık aidat tutarı / 12 X kalan ay sayısı).

MADDE 25/B

Yurtdışı temsilcilik atama yetkisi yönetim kurulundadır. Yurtdışı temsilcisi olarak ataması yapılan üyeler temsilcilik süreleri boyunca senelik aidatlarını ödemezler. Yurtdışı temsilcilerinin görev süresi atama yapıldıktan sonra yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerlidir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 26

Derneğin gelir kaynakları:

 • Üye aidatı,
 • Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelir,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelir,
 • Bağışlar ve yardımlar,
 • Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımdan oluşur.

Derneğin yıl içinde yukarıda belirtilen gelir kaynaklarından elde edilen gelirlerinin en az % 80 (yüzde seksen)'i derneğin amacının gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALINMASI

MADDE 27

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

YARDIM KABUL EDİLMEYECEKLER

MADDE 28

Dernek siyasi partilerinden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DEFTERLER - KAYITLAR

MADDE 29

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

 • Karar Defteri :nbsp;Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri :Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri :nbsp;Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri :nbsp;Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri :nbsp;Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu defterlerin noter tasdikli olması zorunludur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

MADDE 30

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yetki belgeleri düzenlenir. Dernek adına gelir tahsil edecek bu kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin il dernekler müdürlüğüne verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 31

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 32

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü'ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek Tüzüğü'nde, Dernek Tüzüğü'ne göre hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üyelerle dernek organları ve görevlilerini tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, Genel Kurul'un onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 33

Dernek, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir. Genel kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte düzenlenir.

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 34

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul'un Derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yazı ile beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, Derneğin mal varlığı Kızılay Kurumu'na bırakılır. Tasfiye ve intikal mahalli en büyük mülki amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır.

TÜRK MEDENİ KANUNU UYGULAMASI

MADDE 35

Dernek Tüzüğü'nde hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu'nun hükümleri ile uygulanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 36

Genel Merkez Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul gündemine konulmak üzere ilgili toplantıdan 7 gün önce değişiklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük Değişikliği için, Genel Kurul'a katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az 2/3'ünün toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

DERNEK KURUCULARI

MADDE 37

Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları ikametgahları uyrukları aşağıdadır.

Adı Soyadı Meslek ve Sanatı İkametgahı Uyguğu
Erol User Yönetici Ergin Sok.3.Yıldız Blok Kat 8 D.22 Etiler TC
Cefi J.Kamhi Sanayici Baltalimanı Cad.No.7 Rumelihisarı TC
Çınar Kılıç Reklamcı Ihlamur Sitesi D Blok D.12 Ihlamur TC
Ali Kibar Sanayici Cevdet Paşa Cad.105/3 Bebek TC
Nejat Cinisli Tekstil Yeniköy Cad. Hamistepe No.56 Tarabya TC
Can Hasoğlu Yönetici Valikonağı Cad. Işık Apt. Kat 3 Nişantaşı TC
Mehmet Karadeniz İnşaat Mühendisi Eski Üsküdar Cad. No.43 D.14 Erenköy TC
ÜYELİK PROSEDÜRÜ

Sayın ........... ,

TÜGİAD olarak derneğimize katılım isteğinizi memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda üyelik sürecinizle ilgili prosedürlerimizi size hatırlatmak isteriz.

 • 20 yaşını bitirmiş ve 46 yaşından gün almamış olmalıdır.
 • Ticari ve sınai faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı olmaları veya topluma, ekonomiye yön veren kuruluşların en üst düzey yönetici konumunda görev almaları
 • TÜGİAD üye müracaat formunun aslının dernek merkezinden alınıp, eksiksiz doldurulması ve formda belirtilen evraklarla birlikte aşağıda belirtilen dernek merkezine elden veya posta ile iletilmesi ,

Başvurunuz , gerekli belgeler ile derneğimiz Sicil Disiplin Kurulunca ön incelemeye tabi tutulacak, takip eden 15 gün içerisinde sizinle, kendi ofisinizde tanışmak ve sohbet etmek amacıyla arkadaşlarımız ziyaretinize gelecektir. Ziyaret sonrası Sicil Disiplin Kurulunca yapılacak ilk toplantıda üyeliğiniz işleme konulacak ve Yönetim kurulu tarafından ele alınarak onaya sunulacaktır.

Üyeliğinizin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, dernek sekreteryası tarafından size yazılı bildirimde bulunularak aşağıda tutarı belirtilen ödemelerin dernek hesabına en geç 15 gün içerisinde bağış ücreti ve yıllık aidatın tamamı havale edilerek ödenmesi istenecektir.

 • Bağış ücreti olarak erkek üyelerimiz 9.000 TL , kadın üyelerimiz 4.500 TL (bir kereye mahsus)
 • Yıllık aidat 3.000 TL

Ödemelerin de tamamlanmasını müteakip, ilk "geleneksel Salı yemeği" toplantımızda (her ayın 2. Salı günü yapılır) törenle rozet takarak derneğimize üyeliğiniz tescil edilecektir.

Sizi aramızda görmekten kıvanç duyacağımızı belirtir, başarılarınızın devamını dileriz.